Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Văn hoá và Thông tin
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 1570

Phòng Văn hoá và Thông tin

I. Vị trí: tầng 3 dãy nhà phía trước UBND huyện   
II. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ:

1.Đồng chí Trần ĐÌnh Hùng 

Chức vụ: Trưởng phòng

Điện thoại: 0915427058

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm trước Thường vụ Huyện uỷ, UBND huyện, Sở Văn hoá - Thể thao & Du lịch và Sở Thông tin & Truyền thông về điều hành thực hiện công tác quản lý Nhà nước trên các lĩnh vực thuộc chức năng của Phòng được UBND huyện giao... Chủ trì kiểm tra, soát xét các đề án, kế hoạch, văn bản... do cán bộ, công chức được giao nhiệm vụ soạn thảo. Quản lý cán bộ, phụ trách chủ tài khoản thông qua tài khoản của Phòng tại Kho bạc Can Lộc.

Theo dõi chỉ đạo các xã: Nga Lộc, Phú Lộc

2. TrầnThị Thu Hà

Chức vụ: Phó Trưởng phòng

Điện thoại: 0919. 845. 863

Trình độ chuyên môn: Cử nhân khoa học ngành ngữ văn

Nhiệm vụ: Chịu trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho đ/c Trưởng phòng. Quản lý chung các lĩnh vực và phụ trách lĩnh vục Văn hoá cơ sở, Báo chí Xuất Bản, Gia đình, Tuyên truyền, phụ trách qũy, giữ con dấu của phòng,  tổng hợp báo cáo gửi cấp trên,

 Theo dõi chỉ đạo các xã: Phúc Lộc, Tùng Lộc, Thiên Lộc, Tiến Lộc, Vĩnh Lộc, Khánh Lộc, Trung Lộc, Thị trấn Nghèn.

3. Đặng Đình Thắng

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0913.294. 297

Trình độ Chuyên môn: Cử nhân Thể dục thể thao

Nhiệm vụ: phụ trách, theo dõi và tham mưu quản lý lĩnh vực Thể dục Thể thao, các dịch vụ văn hoá, thông tin, thể thao, Di tích, thư ký cơ quan phòng.

Theo dõi chỉ đạo các xã: Thượng Lộc, Đồng Lộc, Nhân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Xuân Lộc.

4. Hà Thị Thơm

Chức vụ: Chuyên viên

Điện thoại: 0989164608 hoặc 0919360608

Trình độ chuyên môn: Kỷ sư CNTT

Nhiệm vụ: phụ trách, tham mưu, quản lý lĩnh vực Công nghệ thông tin; truyền thanh cơ sở;  Bưu chính – Viễn thông,  Du Lịch, Thư ký chi bộ, tổ trưởng công đoàn, Tổng hợp các loại báo cáo của các đơn vị, theo dõi quản lý hồ sơ công văn đi, đến của phòng.

          Theo dõi chỉ đạo các xã: Vượng Lộc, Thanh Lộc, Kim Lộc, Song Lộc, Yên Lộc, Trường Lộc.

III. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ CHUNG:
          Căn cứ Nghị định số 14/2008/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2008 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ của Phòng Văn hoá&Thông tin; Hướng dẫn liên ngành số 05/HDLN-SVHTTDL- SNV ngày 06/2/2009 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Nội vụ Hà Tĩnh về việc hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Văn hóa&TT thuộc UBND cấp huyện  như sau:
          Phòng Văn hoá&Thông tin là cơ quan chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân huyện, có chức năng tham mưu, giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước về: Văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và Thông tin - truyền thông trên địa bàn và các dịch vụ công thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao trên địa bàn huyện.
          Phòng Văn hoá&Thông có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và hoạt động của Uỷ ban nhân dân huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Văn hoá, Thể thao & Du lịch, Sở Thông tin &Truyền thông.
 
IV. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỤ THỂ:
          1. Trình Uỷ ban nhân dân huyện ban hành quyết định, chỉ thị; kế hoạch hiện tại và dài hạn, 05 năm và hàng năm; đề án, chương trình phát triển văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin - truyền thông; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện cải cách hành chính, xã hội hoá trong lĩnh vực quản lý nhà nước được giao.
          2. Trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và Thông tin - truyền thông thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện.
          3. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch, đề án, chương trình đã được phê duyệt; hướng dẫn, thông tin tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về quản lý, hoạt động phát triển sự nghiệp văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và Thông tin - truyền thông; chủ trương xã hội hoá hoạt động văn hoá, thể dục, thể thao, thông tin ; chống bạo lực trong gia đình.
          4. Hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và nhân dân trên địa bàn huyện thực hiện phong trào văn hoá, văn nghệ; phong trào luyện tập thể dục, thể thao; xây dựng nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, lễ hội; xây dựng phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá”; xây dựng văn hoá, làng văn hoá, khu phố văn hoá; bảo vệ các di tích lịch sử, văn hoá và danh lam thắng cảnh; bảo vệ, tôn tạo, khai thác, sử dụng hợp lý tài nguyên du lịch, môi trường du lịch, khu du lịch, điểm du lịch trên địa bàn.
          5. Hướng dẫn, kiểm tra hoạt động của Trung tâm Văn hóa, TT&DL huyện, các thiết chế văn hoá thông tin cơ sở, các cơ sở hoạt động dịch vụ du lịch văn hoá, thể dục thể thao, du lịch, điểm vui chơi công cộng thuộc phạm vi quản lý của Phòng trên địa bàn.
          6. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với tổ chức kinh tế tập thể, tư nhân; hướng dẫn và kiểm tra hoạt động các hội và tổ chức phi chính phủ hoạt động trên địa bàn thuộc các lĩnh vực văn hoá, thể dục, thể thao, du lịch, gia đình và Thông tin - truyền thông theo quy định của pháp luật.
          7. Hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ về lĩnh vực văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông đối với các chức danh chuyên môn thuộc Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn.
          8. Tổ chức thực hiện việc quản lý, kiểm tra và hướng dẫn các xã, thị trấn quản lý các đại lý bưu chính, viễn thông, Internet trên địa bàn theo quy định của pháp luật.
          9. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, thanh tra việc chấp hành pháp luật về hoạt động văn hoá, gia đình, thể dục, thể thao, du lịch, thông tin và truyền thông trên địa bàn; giải quyết đơn thư, khiếu nại, tố cáo của công dân thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước được giao theo quy định của pháp luật.
          10. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện thẩm định, đăng ký, cấp các loại giấy phép thuộc các lĩnh vực Văn hóa, thể thao, thông tin và truyền thông theo quy định của pháp luật và theo phân công, phân cấp của Uỷ ban nhân dân huyện.
          11. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc tổ chức công tác bảo vệ an toàn, an ninh thông tin trong các hoạt động bưu chính, viễn thông, chuyển phát, công nghệ thông tin, Internet, phát thanh.
          12. Chịu trách nhiệm theo dõi và tổ chức thực hiện các chương trình, dự án về ứng dụng công nghệ thông tin trên địa bàn theo sự phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
          13. Tuyên truyền, phổ biến, hướng dẫn các tổ chức, đơn vị và cá nhân trên địa bàn, thực hiện pháp luật về lĩnh vực bưu chính, viễn thông và Internet; công nghệ thông tin, hạ tầng thông tin; phát thanh; quảng cáo; báo chí; xuất bản.
          14. Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý nhà nước đối với mạng lưới phát thanh, truyền thanh cơ sở.
          15. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước và chuyên môn nghiệp vụ trong lĩnh vực thông tin và truyền thông.
          16. Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của Uỷ ban nhân dân huyện và Sở quản lý ngành, lĩnh vực.
          17. Quản lý tổ chức, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật, đào tạo và bồi dưỡng về chuyên môn nghiệp vụ đối với cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc phạm vi quản lý của Phòng theo quy định của pháp luật và phân công của Uỷ ban nhân dân huyện.
          18. Quản lý tài chính, tài sản được giao theo quy định của pháp luật và phân cấp, uỷ quyền của Uỷ ban nhân dân huyện.
          19. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.
 
         
V. QUY CHẾ LÀM VIỆC:
          1. Tất cả cán bộ, công chức thực hiện nghiêm túc Luật công chức đã được ban hành. Thực hiện quy trình làm việc “Đi báo công về báo việc”, thời gian làm việc tại công sở theo quy định của Nhà nước. Trường hợp xin nghỉ việc bởi lý do riêng phải báo cáo bằng văn bản hoặc bằng miệng cho lãnh đạo Phòng trước thời gian xin nghỉ ít nhất 1 buổi. Nếu không xin phép coi như nghỉ việc.
          2. Cơ chế làm việc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; đồng chí trưởng phòng và Phó Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước tập thể và cá nhân về hoạt động của Phòng theo chức trách nhiệm vụ và các quy định của UBND huyện. Cán bộ, công chức phải chấp hành sự phân công nhiệm vụ hàng ngày, hàng tuần, hàng tháng của các đ/c lanh đạo phòng.
          3. Tất cả cán bộ, công chức chủ động nắm bắt chủ trương của cấp trên, tình hình diễn biến của cơ sở để tham mưu theo từng lĩnh vực chuyên môn đã được phân công và các nội dung đã được tập thể bàn bạc thống nhất để tham mưu cho tập thể phòng xem xét quyết định, để làm căn cứ triển khai.
          4. Tuân thủ chế độ báo cáo lịch trình công tác, những kết quả đạt được và nội dung còn tồn tại trong quá trình triển khai, đề xuất ý kiến giải quyết kế hoạch triển khai nhiệm vụ trong tháng tới. (Thời điểm báo cáo vào ngày 20 hàng tháng bằng văn bản).
          5. Bám sát cơ sở do UBND huyện phân công chỉ đạo; bố trí cán bộ theo dõi chỉ đạo sát sao, kịp thời.
          6. Từ các đồng chí lãnh đạo phòng đến cán bộ, công chức, người lao động làm việc phải tuân thủ nguyên tắc, quy chế, quy định của ngành, luôn giữ gìn đoàn kết nội bộ.
 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 468
Tất cả: 6,620,000
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com