Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng kinh tế - Hạ tầng
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 2215

Thực hiện công văn số 547/UBND-VP ngày 08 tháng 5 năm 2014 của Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc về việc cung cấp thông tin đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện. Phòng Kinh tế và hạ tầng báo cáo thông tin, dữ liệu liên quan đến đơn vị mình cho Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc như sau:
A. CƠ CẤU TỔ CHỨC:
I. Phụ trách phòng 
+ Họ và tên: Ngô Xuân Hải
+ Điện thoại:
-  Phụ trách chung, chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện, trước pháp luật về toàn bộ công tác quản lý Nhà nước theo chức năng, nhiệm vụ của phòng Kinh tế và Hạ tầng;
- Xây dựng Quy hoạch, kế hoạch; làm thường trực Ban an toàn giao thông cấp huyện;
- Phụ trách công tác thẩm định hồ sơ xây dựng cơ bản và Làm chủ tài khoản của Phòng;
- Kiểm duyệt các tài liệu, văn bản, báo cáo và chủ trì các cuộc họp của phòng;
- Trong trường hợp Trưởng phòng bận hoặc có lý do đặc biệt thì phải bố trí cán bộ, công chức thay thế và có kế hoạch từ trước để cán bộ, công chức thay thế thu xếp thời gian hợp lý và tham gia đầy đủ;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện phân công;
II. Các Phó Trưởng phòng:
1. Phó Trưởng phòng 01:
+ Họ và tên: Trần Văn Đại
+ Điện thoại: 0902.117.345
- Phụ trách công tác xây dựng; Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị; nhà ở và công sở; vật liệu xây dựng;
- Phụ trách công tác quản lý nhà nước chuyên ngành về xây dựng trên địa bàn toàn huyện;
- Trực tiếp cấp, thu hồi các loại giấy phép xây dựng; - Lập kế hoạch, tổ chức thực hiện công tác thẩm định xây dựng cơ bản, thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng;
- Quản lý việc thực hiện các quy hoạch chuyên ngành;
- Tham mưu xây dựng và chỉ đạo các đề án về CN - TTCN, điện, khai thác sản xuất VLXD;
- Phụ trách hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ, khoa học - công nghệ;
- Phụ trách hoạt động thương mại dịch vụ, điện, khoa học - công nghệ, quản lý hoạt động tiêu chuẩn, đo lường, chất lương;
- Phụ trách công tác quản lý hệ thống nhà hàng dịch vụ, hệ thống chợ, các điểm kinh doanh xăng dầu, quản lý thị trường;
- Trực tiếp quản lý theo dõi, hướng dẫn các cơ sở CN - TTCN, các HTX chuyên ngành hoạt động có hiệu quả;
- Giúp các doanh nghiệp lập và đầu tư các dự án phát triển sản xuất trên địa bàn;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng phòng phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng phòng và pháp luật;
2. Phó Trưởng phòng 02:
+ Họ và tên: Bùi Đình
+ Điện thoại: 0986.679.075
- Trực tiếp quản lý công tác giao thông vận tải, an toàn giao thông; giao thông nông thôn, cụm dân cư;
- Hướng dẫn các địa phương trong việc thi hành luật lệ giao thông và bảo vệ các công trình giao thông đường bộ, đường thuỷ; trực tiếp chỉ đạo công tác kiểm tra thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng mạng lưới giao thông toàn huỵên;
- Trực tiếp kiểm tra, giám sát các các dự án đầu tư về xây dựng đường giao thông liên huyện, xã và đường giao thông nông thôn;
- Chủ trì trong công tác tư vấn thiết kế đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng phòng phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân huyện, trưởng phòng phân công; Trực tiếp điều hành các công việc của phòng khi trưởng phòng Uỷ quyền hoặc đi công tác dài hạn;
III. Các chuyên viên, cán bộ:
1. Đồng chí Trần Sỹ Nga                  Chức vụ: Cán bộ
- Theo dõi, tổng hợp và tham gia các công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực điện và một số công tác của phòng;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng , Phó phòng phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
2. Đồng chí Trần Sỹ Hải                   Chức vụ: Chuyên viên
- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp và tham gia các công tác quản lý liên quan đến  lĩnh vực Khoa học và Công nghệ và một số công tác của phòng;
- Trực tiếp theo dõi, tổng hợp và tham gia các công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp, Quản lý thị trường, quản lý hệ thống chợ nông thôn và một số công tác của phòng
- Theo dõi, tham mưu công tác quản lý thị trường; quản lý hoạt động sản xuất công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp, thực hiện lĩnh vực công thương, tư vấn phát triển công nghiệp và khuyến công;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó phòng phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
2. Đồng chí Trần Sỹ Hùng                          Chức vụ: Chuyên viên
- Theo dõi công tác quản lý đầu tư xây dựng; chất lượng công trình xây dựng; cấp, điều chỉnh giấy phép xây dựng; vật liệu xây dựng;
- Theo dõi Công tác thẩm định xây dựng cơ bản;
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng; hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ đối với công chức Địa chính - Xây dựng cấp xã;
- Tổng hợp báo cáo của phòng cho Uỷ ban nhân dân huyện cũng như các Sở, ban ngành khác có liên quan;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó phòng phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
4. Đồng chí Trần Thị Anh                           Chức vụ: Cán bộ
- Theo dõi, tổng hợp và tham gia các công tác quản lý liên quan đến lĩnh vực Thương mại - Công nghiệp;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó phòng phân công;
- Phụ trách công tác văn thư của phòng;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
5. Đồng chí Nguyễn Đình Cường               Chức vụ: Cán bộ
- Theo dõi công tác Lập, thẩm định, phê duyệt các đồ án quy hoạch xây dựng; quy chế quản lý kiến trúc đô thị; hướng dẫn, kiểm tra và tổ chức thực hiện việc xây dựng mới, cải tạo, sửa chữa, duy tu, bảo trì, quản lý, khai thác, sử dụng các công trình hạ tầng kỷ thuật;
- Theo dõi công tác xây dựng; Kiến trúc, quy hoạch xây dựng; hạ tầng kỹ thuật; phát triển đô thị;
- Tổ chức thực hiện các cơ chế, chính sách về nhà ở và công sở; việc cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu công trình xây dựng;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Trưởng, Phó phòng phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
6. Đồng chí  Trần Đình Phú                       Chức vụ: Cán bộ
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Phụ trách công tác an toàn giao thông cấp huyện;
- Theo dõi công tác giao thông vận tải; quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ; hoạt động vận tải; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;
- Trực tiếp làm công tác tư vấn thiết kế đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
7. Đồng chí  Trần Sỹ Dũng                        Chức vụ: Cán bộ
- Theo dõi công tác giao thông vận tải; quản lý, bảo trì, bảo đảm tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật mạng lưới giao thông đường bộ, đường thuỷ; hoạt động vận tải; phòng ngừa, ngăn chặn, xử lý hành vi xâm phạm công trình giao thông, lấn chiếm hành lang an toàn giao thông; thực hiện chế độ thông tin, báo cáo; tham gia công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;
- Trực tiếp làm công tác tư vấn thiết kế đường giao thông nông thôn trên địa bàn huyện;
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ liên quan đến lĩnh vực được phân công;
- Chịu trách nhiệm trước Uỷ ban nhân dân huyện; Trưởng, phó phòng và pháp luật;
B. CHỨC NĂNG NHIỆM VỤ:
- Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện ban hành các văn bản để chỉ đạo, hướng dẫn cơ sở, các ngành liên quan thực hiện cơ chế, chính sách, pháp luật và các quy định của Nhà nước liên quan đến nhiệm vụ quản lý nhà nước lĩnh vực phụ trách và công tác chuyên môn trên địa bàn.
- Tham mưu giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc lập và xây dựng kế hoạch các chuyên ngành hàng năm và 5 năm; các kế hoạch quy hoạch dài hạn, ngắn hạn về lĩnh vực, ngành quản lý trên địa bàn.
- Chủ trì phối hợp với các cơ quan liên quan tiến hành kiểm tra, thanh tra việc thi hành pháp luật trên các lĩnh vực thuộc chức năng phụ trách.
- Hướng dẫn Uỷ ban nhân dân cấp xã, thị trấn thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được giao; tổ chức tập huấn về nghiệp vụ chuyên môn cho các đối tượng cấp xã thuộc các lĩnh vực phòng trực tiếp phụ trách.
- Tổng hợp báo cáo theo định kỳ hàng tháng, hàng quý, năm và đột xuất với Uỷ ban nhân dân huyện và các Sở chuyên ngành.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác được Chủ tịch Uỷ ban nhân dân huyện giao.
- Thực hiện chấp hành nghiêm túc nội quy của cơ quan. Làm việc đúng giờ có hiệu quả. Hàng tháng xây dựng chương trình công tác cụ thể; có nề nếp kỷ cương, có ý thức tổ chức và phục tùng sự điều hành của lãnh đạo.
NHIỆM VỤ CỤ THỂ:
Tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý nhà nước về: công nghiệp; tiểu thủ công nghiệp; thương mại; xây dựng; phát triển đô thị; kiến trúc, quy hoạch xây dựng; vật liệu xây dựng; nhà ở và công sở; hạ tầng kỹ thuật đô thị (gồm: cấp, thoát nước; vệ sinh môi trường đô thị; công viên, cây xanh; chiếu sáng; rác thải; bến, bãi đỗ xe đô thị); giao thông; khoa học và công nghệ.
          1. Nhiệm vụ Xây dựng cơ bản:
- Lập quy hoạch, kế hoạch tổ chức xây dựng, thẩm định các dự án xây dựng  trên địa bàn, điểm, cụm dân cư nông thôn để Uỷ ban nhân dân huyện phê duyệt hoặc phê duyệt theo thẩm quyền;
          - Tổ chức thực hiện các chính sách và nhà ở, quản lý đất ở và quỹ nhà thuộc sở hữu Nhà nước trên địa bàn do Uỷ ban nhân dân huyện giao;
          - Cấp, thu hồi các loại giấy phép, chứng chỉ về xây dựng theo quy định của pháp luật. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra chuyên ngành xây dựng theo thẩm quyền;
 - Giúp Uỷ ban nhân dân huyện quản lý Nhà nước đối với các tổ chức, cá nhân khai thác, sản xuất, kinh doanh vật liệu xây dựng, xây dựng các công trình trên địa bàn theo quy định pháp luật;
- Thực hiện chức năng quản lý nhà nước về các công trình xây dựng cơ bản trên địa bàn, thẩm định các công trình xây dựng cơ bản thuộc huyện quản lý theo quy định của Nhà nước;
2. Nhiệm vụ Giao thông - vận tải:
- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ duy tu, bảo dưỡng, tôn tạo và bảo vệ mạng lưới đường bộ, bưu chính viễn thông, đường thuỷ từ huyện lỵ xuống xã, thị trấn nối từ tỉnh lỵ về huyện hoặc Tỉnh lộ do sở Giao thông vận tải uỷ nhiệm quản lý;
- Hướng dẫn việc đảm bảo giao thông, phối hợp các tổ chức có liên quan khắc phục hậu quả thiên tai, duy trì giao thông thông suốt trên mạng lưới giao thông huyện;
- Hướng dẫn và kiểm tra việc thi hành luật lệ giao thông, bảo vệ kỹ thuật cầu đường, an toàn của quá trình giao thông, bảo vệ bến xe và sự an toàn của quá trình giao thông- vận tải trong huyện; phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền đình chỉ và xử lý các vi phạm luật lệ giao thông và bảo vệ công trình giao thông theo quy định của pháp luật;
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện trong việc huy động nhân dân đóng góp sức người, sức của xây dựng cầu, đường do huyện quản lý và đầu tư theo quy định của pháp luật;
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện đề xuất với ngành Giao thông - vận tải cấp trên về quy hoạch mạng lưới giao thông vận tải ở huyện;
- Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức, cá nhân trong hoạt động giao thông vận tải trên địa bàn, chấp hành các văn bản pháp luật trong quản lý phương tiện và an toàn giao thông, thực hiện các thủ tục hành chính, đăng ký hành, nghề cho các phương tiện vận tải thô sơ theo quy định của pháp luật và phân cấp của Sở giao thông - vận tải;
- Tổ chức quản lý các hoạt động bến đò, bến xe, bến sông, vận tải hành khách theo quy định về đảm bảo trật tự an toàn giao thông và vận tải hàng hoá, hành khách;
3. Nhiệm vụ Khoa học-Công nghệ, CN-TTCN, Thương mại, điện:
a) Nhiệm vụ Khoa học - công nghệ:
- Xây dựng và trình Uỷ ban nhân dân huyện chương trình, kế hoạch nghiên cứu khoa học, công nghệ và bảo vệ môi trường ở địa phương. Tổ chức thực hiện các chương trình, kế hoạch đó khi đã được phê duyệt;
- Hướng dẫn cho các cơ sở xây dựng các chương trình nghiên cứu khoa học của đơn vị;
- Xây dựng trình Uỷ ban nhân dân huyện các dự án sản xuất thử nghiệm để chuẩn bị trước khi ứng dụng vào sản xuất đời sống của nhân dân;
- Tham gia đánh giá, xét duyệt quy hoạch phát triển của địa phương, luận chứng kinh tế - kỹ thuật của những công trình quan trọng của huyện theo quy định;
- Tuyên truyền các chính sách về sáng kiến kỹ thuật và sở hữu công nghiệp; phối hợp với các tổ chức quần chúng đẩy mạnh phong trào sáng kiến, cải tiến kỹ thuật và sở hữu công nghiệp trên địa bàn;
- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra Tiêu chuẩn - Đo lường - Chất lượng trên địa bàn huyện;
b) Nhiệm vụ Công nghiệp - TTCN, điện:
- Lập quy hoạch, kế hoạch phát triển CN- TTCN trên địa bàn trình Uỷ ban nhân dân huyện để trình Uỷ ban nhân dân tỉnh phê duyệt và tổ chức thực hiện khi được phê duyệt;
- Tham mưu cho Uỷ ban nhân dân huyện và phối hợp với các phòng ban liên quan, xúc tiến kêu gọi đầu tư các dự án CN- TTCN trên địa bàn, chỉ đạo hướng dẫn, giúp các doanh nghiệp trong việc lập các hồ sơ thủ tục liên quan;
- Hướng dẫn các doanh nghiệp,tổ chức, cá nhân thuộc các thành phần kinh tế về CN- TTCN do huyện quản lý và tỉnh uỷ quyền về thực hiện chính sách, chế độ quản lý, quy trình, tiêu chuẩn theo quy định của pháp luật;
- Thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về điện trên địa bàn theo chỉ đạo, hướng dẫn của Sở chuyên ngành, bao gồm: Xây dựng, quy hoạch về điện thực hiện công tác giám sát điện năng, quản lý và phát triển các dạng năng lượng mới, thanh tra an toàn điện;
- Giúp Uỷ ban nhân dân huyện sắp xếp các doanh nghiệp, các cơ sở sản xuất CN- TTCN thuộc mọi thành phần kinh tế; chỉ đạo việc cải tiến chuyển đổi về nội dung, cơ chế, chính sách và hình thức quản lý HTX theo điều lệ HTX;
- Thực hiện báo cáo, thống kê đúng định kỳ, theo quy định;
- Tổ chức thanh tra, kiểm tra hoặc phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền kiểm tra việc chấp hành pháp luật, các văn bản về quản lý  Nhà nước trong lĩnh vực công nghiệp, TTCN;
c) Nhiệm vụ Thương mại:
-  Tham mưu, chủ trì việc lập và thực hiện quy hoạch, kế hoạch phát triển thương mại, dịch vụ trên địa bàn.
-  Thực hiện hoặc phối hợp thực hiện với các cơ quan có liên quan thực hiện kiểm tra, kiểm soát các hoạt động thương mại trên địa bàn, tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền, phổ biến pháp luật, chủ trương, chính sách của Nhà nước về hoạt động thương mại.
- Phối hợp với cơ quan quản lý thị trường cấp tỉnh, thực hiện nhiệm vụ quản lý thị trường trên địa bàn.
- Thực hiện các nhiệm vụ quản lý Nhà nước trong hoạt động của chợ theo phân cấp.
- Thực hiện các nhiệm vụ, chương trình, kế hoạch công tác khác về thương mại do Uỷ ban nhân dân huyện giao.
Phòng Kinh tế và hạ tầng báo cáo Văn phòng Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, Ban biên tập Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc biết để tổng hợp, đăng tải trên Trang thông tin điện tử huyện theo kế hoạch./.

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 1,368
Tất cả: 6,623,563
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com