Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Nội vụ
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 2129

1. Chức năng :

Là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện , có chức năng tham mưu, giúp UBND huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về các lĩnh vực Nội vụ bao gồm: tổ chức, biên chế các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp nhà nước, cải cách hành chính, chính quyền cơ sở, địa giới hành chính, cán bộ, công chức, viên chức nhà nước, cán bộ, công chức xã,  thị trấn, Văn thư, Lưu trữ nhà nước, tôn giáo, thi đua – khen thưởng, công tác Thanh niên và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự uỷ quyền của UBND huyện và quy định của Pháp luật;
Phòng Nội vụ có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản riêng chịu sự chỉ đạo về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện. Đồng thời chịu sự chỉ đạo, hướng dẫn kiểm tra chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Nội vụ và các Sở ngành liên quan.
2. Nhiệm vụ :
2.1. Đảm bảo các điều kiện, dự thảo các nội dung, tổ chức thực hiện và chỉ đạo nghiệp vụ trong việc triển khai các cuộc bầu cử Đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp, bầu cử Ủy viên UBND huyện, xã. Tổng hợp kết quả và các số liệu báo cáo cấp trên và UBND huyện về các cuộc bầu cử.
2.2. Theo dõi, kiểm tra và đề nghị với UBND huyện giải quyết những vi phạm về luật bầu cử.
2.3. Lập các thủ tục đề nghị UBND tỉnh phê duyệt kết quả bầu cử các chức danh UBND huyện. Tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện phê  duyệt kết quả bầu cử các chức danh UBND xã, thị trấn.
2.4. Theo dõi, hướng dẫn và kiểm tra việc thực hiện các chức năng, nhiệm vụ và hoạt động của chính quyền cơ sở, chăm lo công tác xây dựng, kiện toàn bộ máy chính quyền cơ sở, thực hiện chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức cấp xã. Tham mưu trong việc giải quyết chính sách cho cán bộ công chức xã, thị trấn nghỉ việc theo quy định. Chỉ đạo thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, cải cách hành chính ở cấp huyện và xã.
2.5. Xây dựng và theo dõi tổ chức bộ máy, cán bộ công chức , viên chức các phòng, ban chuyên môn, các đơn vị hành chính sự nghiệp thuộc UBND huyện. Tham mưu xây dựng quy hoạch, kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, miễn nhiệm, luân chuyển, điều động cán bộ công chức, viên chức, quản lý công tác tổ chức biên chế tiền lương, các chính sách đối với cán bộ, công chức viên chức.
2.6. Quản lý hồ sơ, mốc địa giới, bản đồ địa giới hành chính huyện; xã, thị trấn xây dựng đề án phân vạch, điều chỉnh địa giới đơn vị hành chính ở địa phương đưa ra HĐND cùng cấp thông qua để trình cấp trên xem xét quyết định.
2.7. Tham mưu giúp UBND huyện quản lý Nhà nước về hoạt động các Hội và công tác thi đua khen thưởng.
2.8. Tôn giáo :
+ Tổ chức thực hiện chính sách tôn giáo tại địa phương, là đầu mối quan hệ giữa chính quyền huyện, xã với các tổ chức tôn giáo trên địa bàn, kể cả hoạt động đối ngoại liên quan đến tôn giáo.
+ Nắm tình hình hoạt động của các tôn giáo và tình hình công tác tôn giáo trên địa bàn. Nghiên cứu, quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của nhà nước về hoạt động tôn giáo và công tác tôn giáo. Phối hợp với các ngành chức năng đề xuất các chủ trương trong lĩnh vực tôn giáo, đồng thời giúp UBND huyện thực hiện các chủ trương đó.
+ Hướng dẫn, kiểm tra các tổ chức tôn giáo, các cấp, các ngành, tổ chức xã hội và công dân trong việc chấp hành và thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về tôn giáo.
+ Phối hợp với các tổ chức đoàn thể, các tổ chức xã hội xây dựng phong trào quần chúng và tổ chức quần chúng ở nơi có đạo, tín đồ tôn giáo, phối hợp với các cơ quan chức năng trong việc thực hiện chính sách đối với chức sắc, nhân sỹ tôn giáo.
2.9. Phối hợp với các cơ quan Nhà nước và các đoàn thể nhân dân để tổ chức phong trào thi đua yêu nước trên địa bàn huyện. Giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện xây dựng chương trình, kế hoạch, phát động phong trào thi đua, tổ chức sơ kết, tổng kết, phát hiện, bồi dưỡng và nhân rộng điển hình các phong trào thi đua.
+ Tổng hợp tình hình phong trào thi đua. Giúp Hội đồng Thi đua khen thưởng huyện xét chọn những tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc qua phong trào thi đua yêu nước để trình Chủ tịch UBND huyện tặng thưởng theo thẩm quyền hoặc trình cơ quan nhà nước cấp trên tặng thưởng các danh hiệu cao quý khác.
2.10. Quản lý công tác văn thư, lưu trữ nhà nước từ huyện đến xã;
2.11. Tham mưu Uỷ ban nhân dân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về công tác Thanh niên;
22.12. Thực hiện chế độ thông tin  báo cáo định kỳ, đột xuất cho Sở Nội vụ, UBND huyện giao đảm thời gian quy định.
3. Quyền hạn :
+ Tham mưu xây dựng chương trình, Kế hoạch ngắn hạn,trung hạn, dài hạn và các Đề án, các Chương trình mục tiêu về công tác Nội vụ trình cấp có thẩm quyền phê duyệt và tổ chức thực hiện sau khi được phê duyệt; tham mưu UBND huyện ban hành Quyết định, Chỉ thị, Chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện nhiệm vụ thuộc lĩnh vực Nội vụ do UBND huyện giao;
+ Chủ trì phối hợp với các ngành thanh tra, kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, Pháp luật của Nhà nước. Giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân đối với lĩnh vực phòng được phân công phụ trách. Đồng thời, tuyên truyền phổ biến hướng dẫn tổ chức, cá nhân chấp hành tốt các nguyên tắc , chủ trương, chính sách, chế độ đối với lĩnh vực Nội vụ;
+ Tổ chức thực hiện có hiệu quả các mục tiêu,chương trình lĩnh vực Nội vụ phụ trách,
+ Tổ chức ứng dụng các kết quả nghiên cứu và tiến bộ khoa học kỹ thuật công nghệ tiên tiến vào công tác Nội vụ;
+ Chỉ đạo, hướng dẫn UBND các xã, thị trấn thực hiện nhiệm vụ quản lý Nhà nước thuộc lĩnh vực được giao, đồng thời tổ chức tập huấn cho cán bộ chuyên môn của UBND cấp xã, thị trấn khi cần thiết.
4. Cơ cấu tổ chức bộ máy:
- Lãnh đạo phòng gồm : Trưởng phòng và 2 Phó trưởng phòng;
+ Trưởng phòng chịu trách nhiệm trước UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện và Pháp luật về thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của phòng;
+ Các Phó trưởng phòng giúp Trưởng phòng chỉ đạo một số nhiệm vụ được phân công và chịu trách nhiệm trước Trưởng phòng và trước pháp luật về nhiệm vụ được phân công;
+ Các Chuyên viên và cán bộ giúp việc tham mưu giúp lãnh đạo phòng thực hiện tốt nhiệm vụ chuyên môn;
+ Về biên chế của phòng từ năm 2012 được giao 07 biên chế, hiện có 06 biên chế, và được UBND huyện điều động tăng cường 02 đồng chí công chức xã làm việc tại phòng.
III.Phân công nhiệm vụ cụ thể cho cán bộ, công chức:
* Cán bộ công chức làm việc theo nguyên tắc: tập thể lãnh đạo, cá nhân phụ trách; chế độ thủ trưởng và trách nhiệm người đúng đầu.
1. Đồng chí: Trần Xuân Hoài, Trưởng phòng.
+ Điện thoại:0912516288
+ Phụ trách chung, quản lý điều hành mọi hoạt động của phòng trực tiếp chỉ đạo theo dõi biên chế các đơn vị sự nghiệp và tổ chức bộ máy, chủ tài khoản và công tác CCHC, lập kế hoạch hàng tháng, hàng quý và hàng năm, phân công công tác cho từng bộ phận, kiểm duyệt, ký tắt các văn bản trình ký UBND huyện, báo cáo và chủ trì các cuộc họp của phòng. Phân công chỉ đạo các xã: Thường Nga, Phú Lộc, Gia Hanh, Thượng Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc.
2. Đồng chí : Nguyễn Văn Thái, Phó Trưởng phòng.
+ Điện thoại: 0904.236.237
+ Giúp trưởng phòng phụ trách công tác cán bộ, công chức và bộ máy cấp huyện, Các đơn vị sự nghiệp; Viên chức ngành Giáo dục; văn thư lưu trữ, Thi đua, khen thưởng. Khi Trưởng phòng đi vắng, được Trưởng phòng uỷ quyền điều hành các hoạt động, giúp Trưởng phòng phụ trách công việc hành chính nội bộ của phòng, theo dõi, đề xuất giải quyết đơn thư khiếu nại tố cáo thuộc lĩnh vực phân công phụ trách, ký các văn bản trình lãnh đạo UBND huyện khi trưởng phòng đi vắng.
3. Đồng chí: Phan Đại Nghĩa, Phó Trưởng phòng.
+ Điện thoại: 0943.015.346
Giúp Trưởng phòng phụ trách công tác chính quyền cơ sở và tôn giáo, công tác Thanh niên và các hội gồm: quản lý cán bộ, công chức cấp xã; địa giới hành chính, cải cách hành chính theo cơ chế “Một cửa, một cửa liên thông”; giải quyết các chính sách đối với cán bộ công chức cấp xã và một số nhiệm vụ khác liên quan đến công tác chính quyền cơ sở, các vấn đề liên quan đến tôn giáo, công tác thanh niên. Theo dõi, đề xuất tham mưu, giải quyết các đơn thư khiếu nại, tố cáo thuộc lĩnh vực do mình phụ trách.
4. Đồng chí : Nguyễn Thị Hoa, chuyên viên.
Tham mưu giúp việc công tác cán bộ công chức, viên chức, Giáo dục- Đào tạo; các đơn vị sự nghiệp, công tác Văn thư lưu trữ kiêm tổ trưởng tổ Công Đoàn và phụ trách một số đơn vị sự nghiệp.
5 Đồng chí : Bùi Thị Thắm: phụ trách bộ phận thi đua- khen thưởng, phụ trách kế toán phòng.
6.Đồng chí: Ngô Thị Thu Hoài phụ trách Công tác Thanh niên, Công tác CCHC, Lưu trữ hồ sơ đi, đến của phòng và đảm nhiệm công tác hành chính phòng.
7. Đồng chí : Lương Văn Hùng Tham mưu giúp việc công tác quản lý cán bộ, công chức cấp xã, thị trấn, Y tế cơ sở; công tác Tôn giáo,
8.Đồng chí: Phan Thị Nguyệt: Phụ trách công tác các tổ chức hội, tổng hợp báo cáo phòng.
 
PHÒNG NỘI VỤ

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 465
Tất cả: 6,619,997
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com