Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Tư pháp
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 1416

I. VỊ TRÍ, CHỨC NĂNG
Phòng Tư pháp là cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện Can Lộc; thực hiện chức năng tham mưu, giúp UBND huyện quản lý nhà nước về công tác tư pháp, bao gồm: công tác xây dựng và thi hành pháp luật, kiểm tra, rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát thủ tục hành chính, phổ biến, giáo dục pháp luật, hòa giải ở cơ sở, hộ tịch, chứng thực, bồi thường nhà nước, trợ giúp pháp lý và công tác tư pháp khác theo quy định của pháp luật; quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính.
Phòng Tư pháp có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của UBND huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tư pháp.
II. NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN
1. Trình UBND huyện các văn bản hướng dẫn về công tác tư pháp và tổ chức triển khai thực hiện trên địa bàn theo quy định.
2. Trình UBND huyện ban hành quyết định, chỉ thị; quy hoạch, kế hoạch dài hạn, 05 năm và hàng năm về lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý của Phòng; chương trình, biện pháp tổ chức thực hiện các nhiệm vụ cải cách hành chính, cải cách tư pháp, xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật về các lĩnh vực thuộc phạm vi, thẩm quyền quản lý nhà nước được giao.
3. Trình Chủ tịch UBND huyện dự thảo các văn bản về lĩnh vực tư pháp thuộc thẩm quyền ban hành của Chủ tịch UBND huyện.
4. Tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, quy hoạch, kế hoạch  đã được cấp có thẩm quyền phê duyệt thuộc phạm vi quản lý của Phòng.
5. Về xây dựng văn bản quy phạm pháp luật:
a) Phối hợp xây dựng quyết định, chỉ thị thuộc thẩm quyền ban hành của UBND huyện do các cơ quan chuyên môn khác thuộc UBND huyện chủ trì xây dựng;
b) Thẩm định các dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do UBND huyện ban hành theo quy định của pháp luật; góp ý dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND huyện theo quy định của pháp luật;
c) Tổ chức lấy ý kiến nhân dân về các dự án luật, pháp lệnh theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
6. Về theo dõi thi hành pháp luật:
a) Xây dựng và trình UBND huyện ban hành và tổ chức thực hiện Kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật của UBND huyện;
b) Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện và công chức chuyên môn thuộc UBND xã trong việc thực hiện công tác theo dõi thi hành pháp luật tại địa phương;
c) Tổng hợp, đề xuất với UBND huyện về việc xử lý kết quả theo dõi thi hành pháp luật;
d) Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trong các lĩnh vực quản lý nhà nước của Phòng Tư pháp theo quy định của pháp luật.
7. Về kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật:
a) Giúp UBND huyện tự kiểm tra văn bản do UBND huyện ban hành; hướng dẫn công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã thực hiện tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật do UBND cấp xã ban hành;
b) Thực hiện kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND cấp xã theo quy định của pháp luật; trình Chủ tịch UBND huyện quyết định các biện pháp xử lý văn bản trái pháp luật theo quy định của pháp luật.
8. Rà soát, hệ thống hoá văn bản quy phạm pháp luật do HĐND và UBND huyện ban hành; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật đối với UBND cấp xã, các cơ quan chuyên môn thuộc UBND huyện.
9. Tổ chức triển khai thực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính theo chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của Sở Tư pháp.
10. Về phổ biến, giáo dục pháp luật và hòa giải ở cơ sở:
a) Xây dựng, trình UBND huyện chương trình, kế hoạch phổ biến giáo dục pháp luật và tổ chức thực hiện;
b) Theo dõi, hướng dẫn, đề xuất các giải pháp và kiểm tra công tác phổ biến giáo dục pháp luật tại địa phương; đôn đốc, kiểm tra các cơ quan chuyên môn trực thuộc UBND huyện, UBND xã trong việc tổ chức “Ngày Pháp luật” nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn;
c) Thực hiện nhiệm vụ của cơ quan thường trực Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật cấp huyện;
d) Xây dựng, tập huấn, bồi dưỡng, quản lý đội ngũ báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật;
đ) Hướng dẫn việc xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật ở cấp xã và ở các cơ quan, đơn vị khác theo quy định của pháp luật;
e) Tổ chức triển khai thực hiện các quy định của pháp luật về hoà giải ở cơ sở; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ hoà giải ở cơ sở theo sự chỉ đạo của UBND huyện và hướng dẫn của cơ quan tư pháp cấp trên.
11. Thẩm định dự thảo hương ước, quy ước của thôn, tổ dân phố trước khi trình Chủ tịch UBND huyện phê duyệt.
12. Về xây dựng xã, phường, thị trấn tiếp cận pháp luật
a) Làm thường trực Hội đồng đánh giá tiếp cận pháp luật cấp huyện;
b) Theo dõi, hướng dẫn, kiểm tra việc đánh giá, công nhận, xếp hạng chuẩn tiếp cận pháp luật của người dân tại cơ sở.
13. Về quản lý và đăng ký hộ tịch:
a) Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra việc tổ chức, thực hiện công tác đăng ký và quản lý hộ tịch trên địa bàn; tổ chức bồi dưỡng nghiệp vụ quản lý và đăng ký hộ tịch cho công chức Tư pháp - Hộ tịch cấp xã;
b) Tham mưu UBND huyện giải quyết việc thay đổi, cải chính hộ tịch cho người từ đủ 14 tuổi trở lên và xác định lại dân tộc, xác định lại giới tính, bổ sung hộ tịch, điều chỉnh hộ tịch cho mọi trường hợp, không phân biệt độ tuổi, cấp bản sao giấy tờ hộ tịch từ sổ hộ tịch, cấp lại bản chính giấy khai sinh theo quy định của pháp luật;
c) Quản lý các sổ sách, biểu mẫu về hộ tịch; lưu trữ sổ hộ tịch, giấy tờ hộ tịch theo quy định pháp luật;
14. Về chứng thực:
a) Hướng dẫn, kiểm tra, bồi dưỡng nghiệp vụ cho công chức chuyên môn thuộc UBND cấp xã trong việc cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;
b) Thực hiện chứng thực bản sao từ bản chính các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt, tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ; chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản bằng tiếng Việt và giấy tờ, văn bản bằng tiếng nước ngoài, giấy tờ, văn bản song ngữ;
c) Thực hiện chứng thực một số việc khác theo quy định của pháp luật.
15. Về bồi thường nhà nước:
a) Đề xuất, trình UBND huyện xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong trường hợp người bị thiệt hại yêu cầu hoặc chưa có sự thống nhất về việc xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường theo quy định của pháp luật;
b) Hướng dẫn UBND cấp xã thực hiện việc giải quyết bồi thường;
c) Cung cấp thông tin, hướng dẫn thủ tục hỗ trợ người bị thiệt hại thực hiện quyền yêu cầu bồi thường;
d) Theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc giải quyết bồi thường, chi trả tiền bồi thường và thực hiện trách nhiệm hoàn trả theo quy định của pháp luật đối với trường hợp UBND cấp xã có trách nhiệm giải quyết bồi thường;
đ) Chủ trì, phối hợp với các đơn vị có liên quan, tham mưu cho UBND huyện giải quyết khiếu nại, tố cáo, xử lý vi phạm pháp luật về trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.
16. Thực hiện nhiệm vụ trợ giúp pháp lý theo quy định của pháp luật.
17. Về quản lý công tác thi hành pháp luật về  xử lý vi phạm hành chính
a) Giúp UBND huyện theo dõi và báo cáo công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính tại địa phương;
b) Đề xuất với UBND tỉnh kiến nghị cơ quan có thẩm quyền nghiên cứu, xử lý các quy định xử lý vi phạm hành chính không khả thi, không phù hợp với thực tiễn hoặc chồng chéo, mâu thuẫn với nhau;
c) Thực hiện phổ biến, tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ áp dụng pháp luật về xử lý vi phạm hành chính thuộc phạm vi quản lý của địa phương;
d) Thực hiện thống kê về xử lý vi phạm hành chính trong phạm vi quản lý của địa phương.
18. Giúp UBND huyện thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn về thi hành án dân sự theo phân công của UBND huyện và quy chế phối hợp công tác giữa Cơ quan Tư pháp và Cơ quan Thi hành án dân sự địa phương do Bộ Tư pháp ban hành.
19. Chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra chuyên môn nghiệp vụ về công tác tư pháp ở cấp xã.
20. Tổ chức ứng dụng khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin, lưu trữ phục vụ công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực tư pháp của Phòng.
21. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan kiểm tra, tham gia thanh tra việc thi hành pháp luật về hoạt động tư pháp đối với tổ chức, cá nhân trên địa bàn trong việc thực hiện các quy định của pháp luật; giải quyết khiếu nại, tố cáo; phòng, chống tham nhũng, lãng phí trong hoạt động tư pháp trên địa bàn theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
22. Quản lý và chịu trách nhiệm về tài chính, tài sản của Phòng theo quy định của pháp luật và phân cấp của UBND huyện.
23. Thực hiện công tác thông tin, thống kê, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao theo quy định của UBND huyện và Sở Tư pháp.
24. Thực hiện các nhiệm vụ khác do UBND, Chủ tịch UBND huyện giao.
III. PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ
1. Đ/c Nguyễn Thị Thu Hiền - Trưởng phòng. SĐT: 0932.228.499
- Chịu trách nhiệm chung về nhiệm vụ công tác Tư pháp theo quy định của pháp luật, tham mưu giúp UBND huyện để đề ra các giải pháp, biện pháp công tác tư pháp trên tất cả các lĩnh vực.
- Trực tiếp tham mưu cho UBND huyện và Hội đồng phối hợp phổ biến giáo dục pháp luật của huyện đề ra kế hoạch, chương trình phổ biến giáo dục pháp luật.
- Tham mưu giúp UBND huyện theo dõi thi hành pháp luật và theo dõi thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn huyện.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Huyện ủy, UBND huyện và theo quy định của pháp luật.
2. Đ/c Nguyễn Viết Nghĩa – Phó phòng. SĐT: 0936.359.579
- Phụ trách và theo dõi công tác đăng ký, quản lý hộ tịch; hướng dẫn, kiểm tra nghiệp vụ đăng ký quản lý hộ tịch, tổng hợp kết quả hàng tháng, quý, năm.
- Cán bộ đầu mối thực hiện công tác kiểm soát thủ tục hành chính theo quy định.
- Tham mưu cho UBND huyện về học tập bồi dưỡng nâng cao năng lực nghiệp vụ quản lý hộ tịch cho cán bộ Tư pháp - Hộ tịch các xã, thị trấn.
- Thực hiện nhiệm vụ Bồi thường Nhà nước theo quy định tại Thông tư số 18/2011/TTLT-BTP-BNV ngày 19/10/2011 của Bộ Tư pháp và Bộ Nội vụ.
- Theo dõi công tác thi hành án dân sự.
- Trực tiếp phụ trách các xã: Thường Nga, Phú Lộc, Gia Hanh, Song Lộc, Kim Lộc, Thanh Lộc, Thượng Lộc, Trường Lộc và Thị Trấn Nghèn.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi được sự phân công của Trưởng phòng.
3. Đồng chí Nguyễn Thị Thuận - Chuyên viên. SĐT: 0985.868.230
- Trực tiếp phụ trách và theo dõi công tác soạn thảo, ban hành, kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL.
- Phụ trách công tác chứng thực.
- Theo dõi tình hình thi hành pháp luật theo quy định tại Nghị định 59/2012/ NĐ-CP ngày 23/7/2012 của Chính phủ.
- Tổng hợp tình hình và kết quả công tác hàng tháng, quý, báo cáo UBND huyện và Sở Tư pháp theo quy định.
- Trực tiếp phụ trách các xã: Xuân Lộc, Quang Lộc, Sơn Lộc, Mỹ Lộc, Đồng Lộc, Trung Lộc và Khánh Lộc.
- Thực hiện công tác thanh quyết toán kinh phí sự nghiệp của phòng.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công.
4. Đồng chí Trần Hồng Hạnh Lê – Cán bộ. SĐT: 0969.023.656
- Phụ trách công tác chứng thực.
- Phụ trách công tác trợ giúp pháp lý, hòa giải ở cơ sở,
- Phối hợp cùng đồng chí Nguyễn Viết Nghĩa phụ trách việc cấp lại bản chính giấy khai sinh.
- Phụ trách công tác văn thư lưu trữ.
- Trực tiếp phụ trách các xã: Tiến Lộc, Thiên Lộc, Tùng Lộc, Thuần Thiện, Vĩnh Lộc, Yên Lộc và Vượng Lộc.
- Thực hiện các nhiệm vụ khác khi Trưởng phòng phân công./.

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 1,370
Tất cả: 6,623,565
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com