Trang chủ Giới thiệu Album ảnh Văn bản Liên hệ
Chào mừng bạn đến với Trang thông tin điện tử huyện Can Lộc tỉnh Hà Tĩnh
Trang chủ
LIÊN KẾT WEBSITE
CAM THƯỢNG LỘC
 
HỆ THỐNG TỔ CHỨC Bản in
 
Phòng Tài nguyên - Môi trường
Tin đăng ngày: 25/2/2012 - Xem: 2634

I. VỊ TRÍ VÀ CHỨC NĂNG
Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc Ủy ban nhân dân huyện Can Lộc, là cơ quan tham mưu giúp Ủy ban nhân huyện thực hiện chức năng quản lý Nhà nước về tài nguyên, môi trường trên địa bàn huyện và thực hiện một số nhiệm vụ, quyền hạn theo sự ủy quyền của Ủy ban nhân dân huyện và theo quy định của pháp luật.
Phòng Tài nguyên và Môi trường chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, biên chế và công tác của Ủy ban nhân dân huyện; đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra về chuyên môn nghiệp vụ của Sở Tài nguyên và Môi trường. 
II. NHIỆM VỤ VÀ QUYỀN HẠN 
Phòng Tài nguyên và Môi trường có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:
1. Trình Ủy ban nhân dân huyện các văn bản hướng dẫn việc thực hiện các chính sách, chế độ và pháp luật của Nhà nước về quản lý tài nguyên và môi trường;

 2. Trình Ủy ban nhân dân huyện quy hoạch, kế hoạch về quản lý, khai thác, sử dụng tài nguyên và bảo vệ môi trường; tổ chức thực hiện sau khi quy hoạch, kế hoạch được xét duyệt;
3. Thẩm định và trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đai của 23 xã và thị trấn; kiểm tra việc thực hiện sau khi được xét duyệt :
4. Chủ trì, phối hợp với các cơ quan có liên quan lập quy hoạch sử dụng đất, kế hoạch sử dụng đất đai hằng năm, điều chỉnh quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của huyện và trình Ủy ban nhân dân huyện xét duyệt; quản lý việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.
5. Trình Ủy ban nhân dân huyện quyết định giao đất, cho thuê đất, thu hồi đất, chuyển mục đích sử dụng đất, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất và tài sản trên đất cho hộ gia đình, cá nhân sử dụng đất theo các quy định của pháp luật ;

 6. Quản lý và theo dõi biến động về đất đai; cập nhật, chỉnh lý các tài liệu về đất đai và bản đồ phù hợp với hiện trạng sử dụng đất theo hướng dẫn của Sở Tài nguyên và Môi trường. Tổ chức thực hiện và hướng dẫn, kiểm tra việc thống kê, kiểm kê, đăng ký đất đai; lập và quản lý hồ sơ địa chính;

  7. Tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật và sự chỉ đạo của UBND huyện về bảo vệ tài nguyên đất đai, tài nguyên nước, tài nguyên khoáng sản.
   8. Quản lý hoạt động đo đạc bản đồ (bao gồm tiến độ lập các loại bản đồ và dịch vụ đo đạc bản đồ), quản lý hoạt động khai thác tài nguyên khoáng sản trên địa bàn;
  9. Bảo vệ môi trường, tăng cường chỉ đạo hoạt động của các hợp tác xã môi trường trong quản lý chất thải rắn;
10. Tổ chức ứng dụng tiến bộ khoa học, công nghệ; xây dựng hệ thống thông tin tài nguyên và môi trường trên địa bàn quận; thu thập, quản lý, lưu trữ  thông tin, tư liệu về tài nguyên và môi trường ;
11. Chủ trì hoặc phối hợp với các cơ quan có liên quan giúp Ủy ban nhân dân huyện giải quyết tranh chấp, khiếu nại tố cáo về tài nguyên và môi trường, sự cố môi trường theo quy định của pháp luật;
12. Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật, thông tin về tài nguyên và môi trường
13. Báo cáo định kỳ háng tháng, hàng quý và đột xuất tình hình thực hiện nhiệm vụ về các lĩnh vực công tác được giao cho Ủy ban nhân dân huyện và Sở Tài nguyên và Môi trường;
14. Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế, thực hiện chế độ, chính sách, chế độ đãi ngộ, khen thưởng, kỷ luật đối với công chức thuộc phạm vi quản lý theo đúng qui định của pháp luật, theo phân công của Ủy ban nhân dân huyện;
15. Được Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ, tham gia với Sở Tài nguyên và Môi trường trong việc tổ chức đào tạo, bồi dưỡng công chức làm công tác quản lý Nhà nước về tài nguyên và môi trường ;
16. Quản lý tài chính, tài sản của cơ quan theo quy định của pháp luật và phân công của Ủy ban nhân dân huyện;
            17. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân quận giao.

III. CƠ CẤU TỔ CHỨC BỘ MÁY VÀ NHÂN SỰ

Phòng Tài nguyên và Môi trường có 7 cán bộ trong đó có 2 hợp đồng và văn phòng đăng ký quyền sử dụng đất có 6 cán bộ trong đó có 2 hợp đồng.
            1. Trưởng phòng: 
            Họ và tên: Trần Đình Việt
            Điện thoại: 0902251225
            Lĩnh vực phụ trách:
            Phụ trách chung và chịu trách nhiệm trước Huyện uỷ, HĐND và UBND huyện về công tác quản lý tài nguyên - môi trường toàn huyện. Trực tiếp lãnh đạo và xây dựng kế hoạch, bố trí công việc cho cán bộ, chuyên viên trong phòng; (trực tiếp) theo dõi và quản lý hướng dẫn chuyên môn nghiệp vụ cho cán bộ địa chính 23 xã, thị trấn, chỉ đạo việc lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất và chương trình thực hiện cụ thể lĩnh vực tài nguyên, môi trường. Chỉ đạo công tác cấp GCN QSDĐ sau đo vẽ, công tác xử lý tồn đọng đất đai.                 
2. Các phó phòng:
 2.1 Phó Trưởng Phòng
            Họ và tên: Phan Đình Sơn
            Điện thoại: 
            Lĩnh vực phụ trách:
Cùng đồng chí trưởng phòng lãnh đạo phòng thực hiện tốt nhiệm vụ của huyện ủy, UBND huyện giao về lĩnh vực quản lý nhà nước về TNMT, liên đới chịu trách nhiệm trước cấp trên về những phần việc được phân công phụ trách và được Trưởng phòng ủy quyền thực hiện một số công việc cụ thể khi đi vắng.
            Thẩm định giá đất, tham gia công tác bồi thường GPMB các công trình, dự án có liên quan, cung cấp dịch vụ thông tin về bồi thường GPMB.
Theo dõi công tác tài nguyên khoáng sản, môi trường trên địa bàn, công tác kiểm kê, thống kê đất đai, thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra về đất đai, giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo lĩnh vực đất đai.
            Chỉ đạo các xã được phân công phụ trách đẩy nhanh tiến độ cấp GCNQSD đất sau đo vẽ bản đồ cho nhân dân.
 
Danh sách cán bộ phòng Tài nguyên và Môi trường như sau:
 

STT Họ và tên Chức vụ Số điện thoại
Phòng Tài nguyên và Môi trường
1 Trần Đình Việt  Trưởng phòng 0902251125
2 Phan Đình Sơn Phó trưởng phòng 0903211007
3 Trần Thị Hương Chuyên viên 0975773380
4 Nguyễn Quang Tú Cán sự 0904483800
5 Nguyễn Ngọc Lân Chuyên viên 0974525280
6 Lê Thị Nga Chuyên viên 0944869440
7 Lê Thị Tuyết Cán sự 0942761348
Văn phòng Đăng ký quyền sử dụng đất
1 Phan ĐÌnh Sơn Giám đốc           0903211007
2 Nguyễn Trọng Dân Chuyên viên 01657756404
3 Trần Thế Anh Chuyên viên 0912156267
4 Lê Thị Duyên Chuyên viên 0979971257
5 Lê Thị Hồng Sâm Cán sự 0914633118
6 Võ Thế An Cán sự 0919917212


IV. NHỮNG THÀNH TÍCH ĐẠT ĐƯỢC
Được ủy ban nhân dân tỉnh và UBND huyện tặng bằng khen tập thể lao động tiên tiến.
Trên đây là thông tin về chức năng, nhiệm vụ, cơ cấu bộ máy của phòng Tài nguyên và Môi trường báo cáo ủy ban nhân dân huyện biết để đăng tải trên trang thông tin điện tử huyện biết và hoạt động có hiệu quả./.

 

 

Hệ thống tổ chức khác:

5/1/2018 - Số điện thoại và địa c hỉ email cán bộ công chức xã thuần thiện
18/12/2017 - Danh sách cán bộ công chức xã Tiến Lộc
13/4/2017 - Bảo hiểm xã hội huyện Can Lộc
30/9/2016 - TRUNG TÂM DÂN SỐ - KHHGĐ HUYỆN CAN LỘC
19/8/2016 - Danh sách các trường THPT trên địa bàn huyện Can Lộc
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA TOÀN BỘ CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG THƯỢNG LỘC
23/3/2016 - Thông tin của cán bộ Ủy ban nhân dân xã Khánh Lộc
23/3/2016 - DANH DÁCH THÔNG TIN CB CỦA CHI CỤC THI HÀNH ÁN DÂN SỰ HUYỆN CAN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CÁN BỘ XÃ SƠN LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH CÔNG CHỨC ĐẢNG ỦY , UBND XÃ TRƯỜNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC UBND XÃ TRUNG LỘC
23/3/2016 - DANH SÁCH THÔNG TIN CỦA CÁN BỘ, CÔNG CHỨC, VIÊN CHỨC, HỢP ĐỒNG UBND XÃ TÙNG LỘC
2/2/2016 - Trường THCS Đặng Dung
2/2/2016 - Trường THCS Phúc Lộc
2/2/2016 - Trường THCS Xuân Diệu
Lịch công tác UBND
Văn bản pháp quy
Văn phòng điện tử
Hướng dẫn TTHC
Đánh giá cán bộ
Bảng theo dõi TTHC
Album ảnh Can Lộc
Truyền hình Can Lộc
Hỏi đáp - Tư vấn
Điều hành tác nghiệp
Văn bản chỉ đạo
Tra cứu hồ sơ trực tuyến
Danh bạ trực tuyến
Liên hệ - Góp ý
Sơ đồ Website
Loading the player...
BỘ ĐẾM TRUY CẬP
Hôm nay: 1,371
Tất cả: 6,623,566
 
CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ HUYỆN CAN LỘC 
Cơ quan chủ quản: Ủy ban nhân dân Huyện Can Lộc
Chịu trách nhiệm chính: Bùi Huy Cường - Phó chủ tịch Huyện Can Lộc
Địa chỉ: Thị trấn nghèn - Huyện Can Lộc - Tỉnh Hà Tĩnh 
Điện thoại: 0239841227- E.mail:ubcanloc@gmail.com